Училишни химни од Борче Шабаноски

Химна на ООУ „Гоце Делчев“ – Прилеп

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Химна на ООУ „Круме Волнароски“ – с. Тополчани

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Химна на ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Химна на ООУ „Кочо Рацин“ – Прилеп

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Химна на ООУ „Добре Јованоски“ – Прилеп

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Химна на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Душко Темелкоски

Градски рајДенис Димоски

(еколошка песна)

– музика и аранжман: Борче Шабаноски

– текст: Лилјана Сиљаноска